Loading...
Разлика помеѓу А1 и А2 пелетиПараметри

     КЛАСА

     ENPlus А1

     ENPlus А2

Должина

     3,15 < L ≤ 40 mm

     3,15 < L ≤ 40 mm

Влажност

     < 10%

     < 10%

Дијаметар

     6 ± 1 или 8 ± 1 mm

     6 ± 1 или 8 ± 1 mm

Остаток на пепел

     < 0,7%

     < 1,2%

Енергетска моќ

     > 4,6 kWh/kg

     > 4,6 kWh/kg

Густина

     600 ≤ BD ≤ 750 kg/m3

     600 ≤ BD ≤ 750 kg/m3

Oсновната разлика помеѓу А1 и А2 класа на пелетите е во остатокот на пепел. И едните и другите се т.н. “pellets for domestic use” односно пелети за домашна употреба, но А1 пелетите се издвојуваат по ниското ниво на остаток на пепел и со тоа се пролонгира периодот на чистење на ложиштата и продуцира почисто согорување.

Повеќе за ENPlus сертификатот како и за листа на сертифицирани производители во Европа и Светот со овој тип на сертификат, прочитајте тука.